Yhdistyksen säännöt

Nimi: Suomen Karva-Kaverit ry – Finlands Lurviga Kompisar rf
Kotipaikka: Turku
Rekisterinumero 206.221
Merkitty rekisteriin 23.8.2011

Yleistä

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Suomen Karva-Kaverit ry, Finlands Lurviga Kompisar rf. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimialue on koko Suomi.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää eläinavusteista työskentelyä, jossa eläimen avulla tuodaan iloa ja vahvistetaan ihmisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistään ihmisen hyvinvoinnin ongelmia ja tuetaan ongelmia kohdanneita ihmisiä.

3§ YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kehittää, tutkii ja ohjaa eläinavusteista työskentelyä, sen toimivuutta ja eri menetelmiä. Yhdistys välittää vapaaehtoistoimintana ohjaaja-eläin -pareja (esim.koirakkoja) suomen- ja ruotsinkielisiin työskentelykohteisiin.

Yhdistys järjestää eläinavusteisen työskentelyn kursseja. Yhdistys testaa eläinten soveltuvuutta eläinavusteiseen työskentelyyn. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja harjoittaa julkaisutoimintaa, tekee esityksiä sekä antaa lausuntoja ja levittää eläinavusteisen työskentelyn tietoutta. Yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia. Yhdistys on yhteistyössä myös kansainvälisesti. Yhdistyksen piirissä voidaan muodostaa jaostoja ja toimikuntia, joiden toimintaohjeet yhdistys vahvistaa.

4§ YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TOIMINTA

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksua sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hakea apurahoja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys voi myöntää apurahoja ja stipendejä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa taloudellista etua siihen osalliselle. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

Jäsenyys

5 § JÄSENET JA YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka harjoittaa eläinavusteista toimintaa testatun eläimen kanssa vähintään kerran kuukaudessa. Varsinaisen jäsenen on eläimensä kanssa hyväksytysti suoritettava yhdistyksen soveltuvuustesti.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva täysi-ikäinen henkilö. Perhejäsenellä on kokouksessa puhe- ja äänioikeus, mutta hän ei ole oikeutettu saamaan yhdistyksen jäsenistölle lähettämiä julkaisuja.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista (18) vuotta. Hänen täytettyään 18 vuotta, hänet siirretään hänen halutessaan ja hallituksen hyväksynnällä varsinaiseksi jäseneksi. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta mutta hän on oikeutettu saamaan yhdistyksen jäsenistölle lähettämiä julkaisuja.

Kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka vuosittain suorittaa vähintään jäsenmaksun suuruisen kannatusmaksun. Kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta ja hän on oikeutettu saamaan yhdistyksen jäsenistölle lähettämiä julkaisuja.

Varsinainen jäsen, nuorisojäsen ja perhejäsen suorittavat vuosittain jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen kaikille jäsenryhmille. Jäsenmaksu on kalenterivuodelta. Yhdistyksen syyskokous määrää vuotuisten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksun suuruuden.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi hallitus nimittää yhdistyksen tarkoitusperien ja toiminnan kannalta erityisen ansioituneeksi katsottavan henkilön. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa puhe- ja äänioikeus ja hän on oikeutettu saamaan yhdistyksen jäsenistölle lähettämiä julkaisuja.

6§. LIIVI JA TOIMINTAPASSI

Varsinainen jäsen, nuorisojäsen ja perhejäsen saavat kukin käyttöönsä yhden toimintapassin ja liivin/nauhan per yksi testattu eläin. Liivi ja toimintapassi ovat yhdistyksen omaisuutta ja niiden käyttö on sallittu ainoastaan eläinavusteisilla vierailuilla. Mikäli jäsen lopettaa toiminnan yhdistyksessä on hän velvoitettu palauttamaan liivin alueensa yhteyshenkilölle. Palauttamatta jääneestä liivistä veloitetaan hallituksen vuosittain vahvistama korvaus.

7§. JÄSENOIKEUDET

Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta, osallistua päätöksentekoon ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin sekä tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi. Kannattaja- ja nuorisojäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluttavat aloitteet on toimitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttavat aloitteet on toimitettava hallitukselle elokuun loppuun mennessä.

Jäsenellä on oikeus tutustua yhdistyksen kokouksen pöytäkirjoihin. Jäsenellä ei ole oikeutta tutustua hallituksen kokouksen pöytäkirjoihin muilta kuin yhdistyslaissa 11§ määritellyin osin.

8§. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus on oikeutettu erottamaan yhdistyksen jäsen, jos hän on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai toiminut vastoin sen sääntöjä.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kolmenkymmenen (30pv) päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä.

Yhdistyksen hallinto

9§. YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET

Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen vuosikokous, syyskokous ja yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksella.

10§. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen tai yhdistyksen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksiin (vuosi- ja syyskokous) ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jäsenet. Yhdistyksen hallituksen kokouksiin voivat osallistua vain hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä erikseen kutsutut henkilöt.

11§. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, lehti-ilmoituksella tai sähköpostitse. Jäsen on vastuussa antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta/paikkansapitävyydestä.

12§. YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, varainhoitajalle ja muille vastuuvelvollisille.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten sekä tili-/toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan palkkiot.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet.

Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Valitaan yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja.

Perustetaan tai lakkautetaan tarvittavat toimikunnat / alajaostot.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluttavat asiat on ilmoitettava tammikuun loppuun mennessä, syyskokouksessa käsiteltävät asiat on ilmoitettava elokuun loppuun mennessä.

13§. JÄSENÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattaja- ja nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta.

14§. YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa kukin kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä puolet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja varainhoitajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus määrittelee toimikuntien / alajaostojen toiminnan tarkoituksen, säännöt ja kokoonpanon.

Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkeistä, viireistä sekä lipuista päättää yhdistyksen hallitus, samoin ansiomerkeistä ja muista palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä.

Muut määräykset

15§. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja, kaksi yhdessä.

16§. YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus toimitetaan tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan/Toiminnantarkastajan on toimitettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

17§. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18§. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

19§. MUUT ASIAT

Muissa asioissa noudatettakoon voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

 

Helsingissä 22.10.2016

Heidi Vainio
Puheenjohtaja

Tanja Aunela
Sihteeri